Aktuální lezecké podmínky jsou
 v zimním období vypnuty.
Radar
(ČHMÚ)
Numerický model
ALADIN (ČHMÚ)
Norská předpověď
Sektory, skály, cesty
hledat:
 Aktuální lokální omezení lezení na skalách ČR
Sektory,skály,cesty
Správci skal, VK, dokumenty VK
Pravidla lezení pro
nepískovcové skály
v ČR
Pravidla lezení pro
pískovcové skály
v ČR
Zákazy
používání magnezia
na skalách ČR
Zjistíte-li někde problém, tak neváhejte, skálu nebo cestu dohledejte
v Přehledu sektorů, skal a cest a tuto informaci tam zapište!
Aktuální informace lezcům
archív
Otevřený dopis OVK Jizerských a lužických hor - prvovýstupy v jizerských plotnách
(24.11.2017 diskuse)

S blížící se schůzí Jizersko-lužické OVK vystavujeme otevřený dopis Jiřího Huška st. k tématu provývstupů v jizerskohorských plotnách.


Otevřený dopis Oblastní vrcholové komisi jizersko-lužické ČHS
 
            Vážení členové OVK, vážení správci skalních oblastí, před vaší plánovanou podzimní schůzkou v neděli 25.11.2017 bych vám touto formou rád předložil námět jednoho bodu k projednání. Jedná se obecně o problematiku prvovýstupů ve specifickém prostředí jizerskohorských ploten, konkrétně pak ilustrovanou na příkladu cesty „Odjištěná“ na Dolní Lysou skálu (Jizerky, Stržový vrch), prvovýstup J. Maděra, Z. Maděrová, 9.9.2017 (viz databáze cest skalnioblasti.cz).
            Píšu s určitým odstupem, protože ačkoli jsem zaznamenal vznik cesty okamžitě při jejím dokončení, naordinoval jsem si nějaký čas na rozmyšlení a na setření případných okamžitých subjektivních soudů. Nicméně i po více než dvou měsících si nadále myslím, že prvovýstupci velmi zřetelně naznačili možný nový trend, který z více důvodů vnímám jako slepou cestu a vůči kterému by měla vaše OVK jako příslušná autorita vyslovit zřetelné stanovisko a případně se domluvit na účinné regulaci. Ještě předesílám, že nejsem zatížen žádnou osobní nevraživostí (s Honzou Maděrou se známe dost dlouho a přátelsky). Myslím, že k vyjádření názoru jsem vcelku kompetentní nejenom po více než čtyřech desetiletích více či méně aktivního lezení v Jizerkách, ale i jako autor bezprostředně sousední cesty Šmirgl, klasiky z roku 1986. Dále pak je jisté, že nemůžu úplně abstrahovat od vztahu lezení k ochraně přírody, kterou se profesně zabývám přes dvacet let, přesto v tomto případě vystupuju výhradně jako soukromá osoba. Ostatně už třetí rok nejsem tím, kdo z pohledu ochrany přírody bezprostředně rozhoduje o lezení v Jizerských horách.
            Na počátku konstatuji, že v Jizerských horách platí speciální „Pravidla lezení v oblasti Jizerské hory“, schválená Výkonným výborem ČHS 21.11.2014. Jsou jakýmsi hybridem mezi poměrně benevolentními nepískovcovými pravidly a naopak velmi striktními pravidly pískařskými. Spíše se blíží tomu písku a je to historicky dané tím, že v Jizerkách se leze od roku 1895 víceméně podle „pískařských not“, což je ostatně aktuálně zohledněno i v relativně vstřícném přístupu státní ochrany přírody (formálně je lezení na celém území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma zakázáno). Pravidla mimo jiné stanovují pro prvovýstupy konkrétní limity při použití fixních jisticích prostředků, jejich umístění a minimálních rozestupů, vzdálenosti prvovýstupu od sousedních cest, osazují se výhradně při postupu zdola atd.
            Na cestě „Odjištěná“ je zřejmé, že se prvovýstupci snažili využít limity dané Pravidly na samotnou hranu. Dále se pokusím vysvětlit, proč si myslím, že tuto hranu překročili a taky proč by to nebylo v pořádku, i kdyby se do limitů těsně vešli a vznikla tak cesta formálně legální. Cesta má společný nástup se Šmirglem a Přechodovou cestou až na výraznou polici pod plotnou. Přechodová cesta (klas. IV) pokračuje blátivým koutem po levé straně plotny, Šmirgl pak po krátkém traverzu přímo středem plotny přes 1 kruh na temeno skály. V pravé části plotny, přibližně 3 metry od Šmirglu vede cesta Za bukem (VIb, Šilhán 1988 s jedním dodaným borhákem). Cesta Odjištěná vede v koridoru mezi Přechodovou a Šmirglem a na stejné délce jako vedlejší cesty v plotně je osazena třemi borháky. Jejich rozestupy (včetně dolezu k vrcholovému buku) jsou striktně 3 metry. Nemá smysl polemizovat, zda je to 298 cm nebo 325 cm, vycházejme z toho, že vzdálenosti nejsou v tomto bodu v rozporu s Pravidly. Pokud ovšem teoreticky přeneseme tento přístup obecně na jizerské plotny, můžeme se dočkat nových cest s 8 - 10 borháky v těsné blízkosti tradičních plotnových cest, opatřených zpravidla jedním až dvěma kruhy. Nových cest, které jsou stejné obtížnosti jako tradiční cesty (nepřinášejí žádnou novou kvalitu) a se kterými s ohledem na charakter lezení jsou volně propojitelné krátkým traverzem. S tím souvisí další podmínka Pravidel, tedy skutečnost, že prvovýstup nesmí vzniknout ve vzdálenosti menší než 2 metry od sousední cesty. Toto ustanovení si zaslouží výklad, ke kterému tímto OVK vyzývám. Podle mého názoru horizontální vzdálenost cest nelze měřit prostým odstupem jejich os (daných např.linií propojující fixní jištění). Lezecká cesta není čára, ale koridor vymezený použitými stupy a chyty, tedy v praxi minimální šíře jeden metr, spíše však 1,5 - 2 metry. Pokud je tedy jištění při prvovýstupu v plotně osazeno horizontálně 2 metry od spádnice kruhu vedlejší cesty, ocitá se prvovýstupce zcela nepochybně mimo rámec Pravidel a s vysokou pravděpodobností může silně ovlivnit až znehodnotit cestu původní.            Na tomto místě mi dovolte se vrátit konkrétně k cestě „Odjištěná“. Už zmiňované rozestupy borháků ukazují, že není něco v pořádku, nebo alespoň že je něco „jinak“, než bylo po desetiletí v kraji zvykem (ono celé to lezení a jeho pravidla i s regionálními specifiky vlastně nic jiného než „zvyky“ akceptované lezci nejsou; je ovšem třeba si uvědomit, že na tom našem hřišti nejsme sami a s těmi našimi „zvyky“ dlouhodobě počítají i partneři, bez kterých se neobejdeme - typicky třeba právě ta ochrana přírody nebo vlastníci pozemků). Pokud se pak podíváme na vzdálenost od vedlejších cest, pak při aplikaci výše uvedeného „koridorového“ principu není co řešit (linie borháků cca 2 metry od spádnice kruhu Šmirglu). Ono ale není co řešit ani tehdy, pokud bychom připustili pro autora příznivější výklad vzdálenosti. Linie borháků je totiž v některých místech vzdálena přibližně 1,7 metru od linie Přechodové cesty nalevo. Ke konkrétnímu umístění prvního borháku snad jen tolik, že je osazen bezprostředně nad již zmiňovanou policí, a to tak, že lze bez problému z této police cvaknout i lezcem menšího vzrůstu. Protože police je společným prostorem s oběma okolními cestami, první borhák tyto cesty jednoznačně dojišťuje. Z pohledu bezpečnosti lezce a snížení nároků na morál je to jistě příjemné, ale objektivně zcela nadbytečné. Přechodová cesta je jistitelná vyjímatelnými pomůckami, na Šmirglu odlez z police lze uspokojivě zajistit na polici - tak tomu bylo při prvovýstupu v době předfriendové a pozdně kopačkové, teď je to ještě jednodušší, pravda, chce to trochu zkušenosti a invence. Pro ty, kteří si nejsou jisti, tady je a ještě dlouho bude větev vedle stojícího buku. Pokud se týká dojišťování cest, zastávám dlouhodobě názor, že je to výhradní kompetencí OVK. Cesta není majetkem autora, ani on nemůže cestu svévolně dojistit nebo naopak bránit kolektivně schválenému dojištění. Autor má v těchto případech pouze poradní hlas a já ho v tomto případě jako autor Šmirglu využívám k vyjádření nesouhlasu. I u prvního borháku lze přitom připomenout ustanovení Pravidel, která připouštějí osazení trvalých jisticích prostředků pouze v nejnutnějších případech, kdy nelze jistit pomocí přírodních útvarů. Ještě silněji není toto pravidlo respektováno u druhého borháku. Ten je umístěn nad horizontální spárou, ve které přibližně 1 metr vlevo i vpravo jsou místa na spolehlivé zajištění friendem a při troše šikovnosti i vklíněnci. Podle mého soudu z výše popsaných důvodů tak zcela objektivně nemůže být prvovýstup uznán.            Cílem mého přípisu není prvoplánově apelovat na zrušení konkrétní cesty ani zabránit lezcům objevovat a otvírat nové cesty v jizerských plotnách. Možnosti nepřibývají, ale pořád je dost (legálních) příležitostí pro logické prvovýstupy zcela v duchu pravidel a těch nejlepších tradic. Jenom si nejsem jist, zda při současných trendech sportovního lezení lze očekávat u prvovýstupců dostatečnou míru soudnosti a samoregulace. Vlastně si skoro jsem jistý, že nelze a že si problém vyžaduje jistou společenskou regulaci v rámci komunity, reprezentované v našem případě vaší Oblastní vrcholovou komisí. Není to populární, ale v řadě oblastí je obvyklé podmiňovat prvovýstupy předchozím souhlasem OVK (někde si to vyhrazuje ochrana přírody a na OVK třeba pravomoci deleguje - viz Český ráj). Subjektivně konstatuju, že nadužívání borháků (notabene lesklý nerez, že) je hnusné, zcela se míjí s lezeckou tradicí Jizerek, která je sama o sobě hodnotou a právě elegancí a morálovou náročností zdejší plotny výrazně vystupují z regionálního rámce. Objektivně pak tvrdím, že totéž nadužívání borháků vede do pekel a k rychlému „spotřebování“ takto vystrojených cest - řečeno s místním klasikem (PP), „zvýšená lokomoce způsobuje denudaci“. Jinými slovy krystaly nevydrží všechno. Cesty v plotnách jsou odvážné, ale nejsou to vraždy, kde hrozí na každém kroku smrt nebo těžká zranění. Nevedu si podrobné statistiky, ale nepamatuju v Jizerkách podobný případ, ergo soudím, že není třeba měnit zavedené zvyky. Nechci argumentovat poněkud zprofanovaným „když na to nemáš, tak tam nelez!“. Když na to nemáš teď, budeš mít příště nebo jindy a ta cesta k tomu zlepšení je součást hry a taky stojí zato. A nebo, když to nejde jinak, si to prostě zkusíš „na rybu“ - sice to není sportovní, ale to už si srovnej sám se sebou. Lepší, než hyzdit skálu piercingem a ničit hřiště ostatním.
            Vážení členové OVK, posílám vám tímto podklad pro diskusi, abyste o tom mohli do nedělní schůzky popřemýšlet a chci věřit, že téma vnímáte podobně intenzivně jako já. V neděli nashledanou.

J.Hušek st., v Liberci 23.11.2017
Pozvánka na outdoorově laděné akce tohoto týdne
(20.11.2017 diskuse)

Tento týden se koná hned několik událostí, spojených s lezením či outdoorovými aktivitami, na které bych vás chtěl tímto pozvat.

1. promítání Ušba - Gruzie

- fotky, povídání a krátký film o výstupu na Ušbu v Gruzii
- pondělí 20. 11. od 19.00
- Lezecká aréna Jirkov2. promítání Reb Bull X-Alps 2017

- jak probíhal letošní ročník slavného paraglidingového závodu očima českého účastníka Stanislava Mayera
- úterý 21. 11. od 19.00
- BEDNA klub Liberec
- pozn.: přednáška se koná také 24. 11. v Praze (festival alpinismu), 28. 11. v Olomouci (AIR BAR), 6. 12. v Praze (Kayak BeachBar) a 7. 12. v Jablonci nad Nisou (Klub Na Rampě)3. Mezinárodní festival alpinismu

- nabitý program plný přednášek včetně přednášky Adama Ondry a Heinze Zaka o Dawn Wall
- 23. - 26. 11.
- Národní dům, Praha 5


4. lezecká brigáda na Pantheonu

- zpevňování terénu v oblasti značně vytížené centrální stěny Pantheonu (Malá Skála)
- 25. 11. od 9.00
- Pantheon (centrální stěna), Malá Skála5. Horobál na Šutru


- již 8. ročník společenské události všech horolezců - "horobálu"
- 25. 11. od 20.00
- horolezecká stěna Šutr, LiberecVzhledem k současným povětrnostním podmínkám může bohatý program na tento týden směle nahradit jakéholiv jiné outdoorové plány. Stačí si jen vybrat.

M. Strnad
Zákaz vstupu do lesa v Českém Švýcarsku!
(20.11.2017 , 1 komentář diskuse)

Z důvodů akutního nebezpečí pádu stromů po nedávné vichřici na žádost Státních lesů vyhlásilo město Děčín zákaz vzstupu do lesa v oblasti Českého Švýcarska. Zákaz platí od 16. listopadu 2017 do až do 31. ledna 2018. Není sice lezecká pískařská sezóna, ale pátrači po nových možnostech již vyrazili ... tak pozor.

Několik poznámek k poslední kauze ČHS (2. vyýdání).
(20.11.2017 , 1 komentář diskuse)

Ačkoliv jsem se před časem zařekl, že něco jako ČHS mi může být ukradené (spíše lidi ve VV, se svazem jako takovým problém nemám), tak u této věci mi to přece jen nedá. 

V této věci jde o to, že Jakub Turek požádal tajemnici ČHS paní Valentovou, aby mu, jakožto členovi ČHS, ukázala smlouvu mezi ČHS a Seznamem.cz ohledně předávání dat ČHS k použití na serverech Seznamu.cz. A protože Seznam.cz dělá byznys, kde se točí opravdu velké peníze, tak obsahem smlouvy určitě jsou i ujednání o penězích.

Že by ČHS poskytoval data, pořízená svými členy, Seznamu.cz  zadarmo nevěřím, to by udělal jen úplný začátečník.

Spíše si myslím, že za to nějaký peníz od Seznamu.cz přece jen přichází a pak je velkou otázkou, v čí kapse skončí, resp. v čích kapsách skončí.

Obecná neochota ČHS ukázovat své členské základně uzavřené smluvy dlouhodobě vyvolává pochybnosti o čistotě úmyslů členů VV ČHS. Třeba právě na kauze odluky ČHS od Skalních oblastí ČR (SO), které byly řadu let vyvíjeny jako základní svazový managerský systém a po smrti Z. Hrubého pak byly skupinou J. Bloudek, P. Resh a B. Valentová "zrušeny", lze ukázat minimálně na podezření z klasického tunelování svazového rozpočtu.

Když J. Bloudek s P. Reshem zmanipulovali členy CVK, aby jim navrhli, že SO nechtějí a pak si to na VV nechali odhlasovat, tak jako hlavní důvod uvedli, že: "...  je to moc složité a že to vlastně ani nikdo nechce a že zpřehlednění toků materiálu a peněz není tak důležité a že mají jiné priority".  

To vše by bylo v pořádku, pokud by ale ani ne týden po vypovězení smlouvy ČSH nezadalo P. Jandíkovi zakázku vytvořit Skály ČR a začalo mu za to platit mnohonásobně více pěněz, než dávalo na provoz SO (za provoz, údržbu dat a vývoj dostával provozovatel SO od ČHS 5 tis.Kč měsíčně, což bylo tak asi na holé zaplacení faktur za náklady na provoz). Kolik přesně za to dostává pan Jandík nikdo neví, smlouvy jsou tajné! A kolik dostává VIZUS s.r.o. za provoz webu se Skály ČR zase nikdo neví.

(text ohledně blokovanch bannerů Seznamu.cz smazán, už to pustili) 

Zdeněk Strnad
Nové nebo editované sektory

Severozápadní Čechy / Krušné hory:  ÚDOLÍ MALÉ VODY  zapsal: mstrnad (23. 11. 2017 10:01:31)
Severozápadní Čechy / Střední Poohoří:  ŠPIČATÝ KÁMEN U LOKTE (ŠIBENIČÁK)  zapsal: mstrnad (22. 11. 2017 10:13:36)
Severozápadní Čechy / Krušné hory:  SKÁLY U JEZEŘÍ - MNIŠSKÁ HORA  zapsal: mstrnad (22. 11. 2017 10:07:48)
Severozápadní Čechy / Krušné hory:  KOČIČÍ SKÁLA U PYŠNÉ  zapsal: mstrnad (22. 11. 2017 10:06:03)
Severozápadní Čechy / Krušné hory:  GOTTFRIEDOVA SOUTĚSKA  zapsal: mstrnad (22. 11. 2017 9:59:48)
Severozápadní Čechy / Krušné hory:  HROZNĚTÍNSKÉ SKÁLY  zapsal: mstrnad (22. 11. 2017 9:52:01)Nové nebo editované skály

Krušné hory / Poustevnické skály :  POD VYSÍLAČEM  (mstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Poustevnické skály :  DOLNÍ TERASA  (mstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Poustevnické skály :  BEZVÝZNAMNÝ MASÍV  (mstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Poustevnické skály :  VYHLÍDKA  (mstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Poustevnické skály :  PRVNÍ BLOK  (mstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Poustevnické skály :  ROZPUKANÝ KÁMEN  (mstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Poustevnické skály :  PŘEVISLÝ MASÍV  (mstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Prunéřovské údolí :  VÝŘÍ SKÁLA  (mstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Prunéřovské údolí :  PLOTNOVÁ VĚŽ  (mstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Hasištejnské skály :  OKRAJOVÁ  (mstrnad,24.11.2017)
+ dalších 89 editovaných skal za D - 4 ...


Nové nebo editované cesty
České Švýcarsko / Chřibské hory / SPOLČENÍ HLUPCŮ:  OUTSIDER  Písk.Sasko VIIIa ,  Petr Hartig,  2017 (jpaul,24.11.2017)
České Švýcarsko / Chřibské hory / SPOLČENÍ HLUPCŮ:  KOMÁŘÍ ŠTÍPANEC  Písk.Sasko VIIb ,  Vladislav Nehasil,  23.6.2013 (jpaul,24.11.2017)
České Švýcarsko / Chřibské hory / SPOLČENÍ HLUPCŮ:  PRO BLBÉ  Písk.Sasko VIIb ,  Vladislav Nehasil, David Nehasil,  10.8.2010 (jpaul,24.11.2017)
České Švýcarsko / Chřibské hory / HRBOLEC (PIKLŠTEJN):  CHALUPÁŘSKÝ GULÁŠ  UIAA 6+ ,  Jan Paul,  13.9.2015 (jpaul,24.11.2017)
České Švýcarsko / Chřibské hory / HRBOLEC (PIKLŠTEJN):  SEVERNÍ CESTA  UIAA 3 ,  Jan Paul, Šárka Paulová,  13.9.2015 (jpaul,24.11.2017)
Krušné hory / Hasištejnské skály / OKRAJOVÁ:  BOČNÍ  UIAA 3+ ,  Leoš Dvořáček,  26.4.2007 (mstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Kamenička / RIBSTOL:  SPÁRKA PÁRKA  UIAA 3 ,  Pavel Suchopárek,  5.5.2012 (zstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Kalecké skály / KALECKÁ STĚNA:  ZA ROHEM  UIAA 4 ,  P. Horák,  (zstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Kalecké skály / KALECKÁ STĚNA:  ZAPOMENUTÁ  UIAA 3 ,  P. Horák,  (zstrnad,24.11.2017)
Krušné hory / Kalecké skály / KALECKÁ STĚNA:  PRO LÁĎU  UIAA 3 ,  P. Horák,  (zstrnad,24.11.2017)
+ dalších 434 editovaných cest za D - 4 ...


 Nově připojené fotky skal

VRAK
(Drábovna):
VRAK, 2015_4, FOTO P. FAJGL
VRAK
(Drábovna):
VRAK, 2015_4, FOTO P. FAJGL
VRAK
(Drábovna):
VRAK, foto washar, 7.11.2017
KONÍK (JEZDEČEK)
(Betlémské skály):

 Nově připojené fotky cest

MĚKKÉ VAJÍČKO
(GRANULE - M - Labské údolí - pravý břeh):
Dirk v akci....17 Jéňa

Nové Protokoly o prvovýstupu
Protokol o prvovýstupu Severní oblasti Českého Ráje / Klokočské skály / TROJNOŽKA:  CESTA STŘEDEM  JPK VII ,  Josef Koudelka, Markéta Koudelková, Daniel Miklaš, Lukáš Adámek, Petr Slanina,  22.7.2017 (jkoudelka,22.11.2017)
Protokol o prvovýstupu Severní oblasti Českého Ráje / Klokočské skály / TROJNOŽKA:  KOUKEJ VLEVO  JPK VIIc ,  Josef Koudelka, Markéta Koudelková, Daniel Miklaš,  22.7.2017 (jkoudelka,22.11.2017)
Protokol o prvovýstupu Ostatní sektory Labských pískovců / Bělá / ŠPICBERKY - M:  SVEN MYDLÍ WOUS  Písk.Sasko VIIc RP,  Pavel Henke,  18.10.2017 (phenke,21.11.2017)
Protokol o prvovýstupu Kokořínsko / Chudolazy, Beškov, Dražejov, Osinalice, Vidim / TEDDY:  ÚDOLNÍ CESTA  JPK III ,  Josef Koudelka,  10.11.2017 (anonym,20.11.2017)
 Novinky v pohledech do historie

Další nové nebo editované karty lezců:

Adámek Lukáš, Dvořák Marek, Dvořák Martin, Dvořáčková M., Horák P., Hála J., Jaegerová H., Janoušek J., Jech M., Jelínek H., Jelínek Hynek, Kluc B., Kostka L., Kostka Luděk, Kostková E., Kučera J., Logaj , Logajová , Macík J., Maňásek R., Poul P., Poulová J., Suchopárek Š., Suchopárková Z., Suchopárková P., Svinařík M., Tauchmann , Šilhán Emil, Šiškovská Z, Šišková Z., Štejnar O., Švestka M.,  P.,
 Co je nového okolo (-48 hodin)?

Mezinárodní festival alpinismu v Praze začal diskusí o lavinách

Odborným fórem o bezpečnosti v horách zejména o lavinové prevenci začal dnes Mezinárodní festival alpinismu v Praze na Smíchově. Oficiálně pak zahájí v pátek v 15.00 a na programu večer bude česká premiéra filmu o výstupu Petera Habelera a Davida ...
Skialpem to začalo III. - 4. díl Šumavský Špičák

Kdo miluje ten zvuk, když skluznice zahalena do tuleního pásu klouže po sněhu, když se správně nabroušená hrana zařezává do svahu, nebo když perfektně připravenou stopou frčí dvě dobře namazané běžky, ten se na šumavském Špičáku vyřádí do zásoby a ...
Black Friday 24.11. - paušální sleva na všechno na Lezec-shop.cz - -reklama-

Na Black Friday, tedy černý pátek 24.listopadu 2017 zlevňujeme na Lezec-shop.cz všechno o 5%. Slevy se sčítají, sleva se vztahuje i na již zlevněné produkty a přičítá se také ke slevě 3% pro zaregistrované zákazníky. Váš Lezec-shop.cz ...
Závěr akce ke 120 letům ČHS ve Slovinsku za účasti Adama Ondry

Závěr akce ke 120 letům ČHS se uskutečnil ve slovinské Kranji za účasti Adama Ondry. Informoval o tom včera na Facebooku ČHS ...
Adam Ondra se vyhoupl na 1.příčku bouldrového žebříčku na Lezci

Adam Ondra se vyhoupl na 1.příčku bouldrového žebříčku na Lezci. V pondělí 20. 11. si zapsal přelez bouldru Sick Of Sunshine 8B+ v Labáku, který se mu započetl mezi top 10 jeho nejtěžších bouldrů za posledních 12 měsíců, a tím si bodově polepšil a ...
Kuba Konečný: Sanskij Par 8c+

Jakub Konečný si před týdnem připsal přelez cesty Sanjski Par za 8c+ v Ospu ve Slovinsku, což je jeho nejtěžší cesta a vůbec nejtěžší výstup v žebříčku na Lezci minimálně za poslední rok, kromě výkonů Adama Ondry. Zeptal jsem Kuby, jaké to bylo? ...
Moonboard – bouldrovka, která vás chytne - -reklama-

Ben Moon vždycky věděl, jak trénovat, ale s Moonboardem to dotáhl do dokonalosti. Jeho bouldrová stěnka Moonboard se zařadila mezi ďábelské tréninkové nástroje, které jsou navíc tak zábavné, že si na něm dokážete v klidu ulítnout po celý rok. Ale ...

Mobilní aplikace


Základní informace o mobilní aplikaci Skalní oblasti ČR
Víte, že v mobilní aplikaci je již k dispozici
84% skal
základní databáze SO?
Nově uvolněné nebo aktualizované sektory pro mobilní aplikaci:
Teplické skály (Adršpašsko-teplické skály, dnes)
Děčínský Sněžník (Ostatní sektory Labských pískovců, dnes)
Labské údolí - pravý břeh (Ostatní sektory Labských pískovců, dnes)
Labské údolí - levý břeh (Ostatní sektory Labských pískovců, dnes)
Bělá (Ostatní sektory Labských pískovců, včera)
Jetřichovice (NP České Švýcarsko, včera)
Hřensko (NP České Švýcarsko, včera)
Vysoká Lípa (NP České Švýcarsko, včera)
Tubož, Houska (Kokořínsko, včera)
Chudolazy, Beškov, Dražejov, Osinalice, Vidim (Kokořínsko, včera)
Jizerské hory (Jizerské hory, včera)

Server Skalní oblasti ČR

 • Systematická evidence skalních objektů a lezeckých cest na území ČR s profesionální podporou

 • Galerie horolezců, bibliografie průvodců, historie lezení v ČR.

 • Informace o aktuálních lezeckých podmínkách na pískovcových skalách ČR

 • Informace o aktuálních dočasných omezeních lezení na skalách ČR

 • Systematická podpora činností správců skal

 • Platforma pro všeobecnou komunikaci lezecké veřejnosti na témata, týkající se skal ČR, jejich údržby a dění kolem nich.

 • Nadstavbová aplikace pro mobilní platformy je zdarma k dispozici na AppleStore i GooglePlay (podrobnosti zde)!
 • Databáze
  15928 skalních objektů
  83943 evidovaných cest
  198 správců dababáze
  7069 záznamů o údržbě skal
  10901 fotek skal a cest
  1101 bibliografických záznamů
  518 lezeckých deníků
  949 protokolů
  253 správců skal

  Potřebujete-li něco opravit
  nebo poradit, ozvěte se na
  zstrnad@netsystemas.com  Aktuální informace lezcům |  Aktuálně platná omezení lezení |  Databáze sektorů, skal a cest na území ČR |  Dokumenty ochrany přírody |  Galerie horolezců |  Horolezecká bibliografie |  Metodické video k údržbě skal |  Orgány ochrany přírody |  Pravidla lezení pro nepískovcové skály v ČR |  Pravidla lezení pro pískovcové skály v ČR |  Přehled údržby skal |  Sektory se zákazy lezení |  Sezónní omezení lezení |  Správci skal |  Srážky v sektorech za posledních 24 hodin |  Teritoriální působnost vrcholových komisí |  Zákazy MG na skalách ČR |  Zápisy z jednání vrcholových komisí |  Mobilní aplikace Skalní oblasti ČR  © Copyright 2004–2017 NETSYSTEM Int., a. s.
  Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu NETSYSTEM Int., a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru skalnioblasti.cz je NETSYSTEM Int, a. s., se sídlem Holého 936/10, 460 01 Liberec 1.

  Informace o reklamních plochách na serveru Skalní oblasti ČR