Sektor  Status cesty  Klasifikace: stupe??sp;  Slovn?/strong> RP A#  Typ sk?  Kon Opr Dot
 Den  M?c  Rok  text v Osoby, Popis, Pozn?a  zapsal
projekt cesta pro lezen?zav? border= nebezpe?, neji?t?, l?v?esta po?kozen?olezen?esta chr?n???n?odnoty klasick?up cesta vhodn?ro v?? border= sportovn?esta typick?lder typick?p? zimn?harakter cesty publikov? v ti?t?m pr??i ?? border=  Typ jist.prost?
Legenda k symbol??trong>
Kon Kontrola - uka? jen ty cesty, kter?aj?apsan?Hl?n? kontrole stavu cesty"
Opr Opravy - uka? jen ty cesty, kter?aj??am o oprav?ixn? jistic? prost?.
Dot Dotace - uka? jen ty cesty, kde byly pou?ity dotovan?ixn?ist? prost?
A# Technick?lasifikace (A0 .. A4) obt?osti cesty.
FOTO k popisu cesty je p?eno 1..n obr??>
Nov?ale dosud neschv?n?esta nebo ohl?n?ekt. Obecn?zato, je do schv?n? vrcholovou komis?akto ozna?a ka?d?esta. T?o zp??m zaji??ujeme aktu?? obsah datab? a z?ve??cest? udr?ujeme ?? po??, garantovan?olovou komis?
Do?n?ebo trvale zak?n?esta nebo neschv?n?ebo zru?en?esta. D??m nap??e b??adavek ochrany p??y na do?nou nebo trvalou ochranu hn?a. Jin??odem m???? geologisk?estabilita sk? nebo bloku skal, p??n??? jin?nap?etn? nebo poru?en?ravidel p?vov??.

Pozn?a: i kdy? z?am nem?uto ikonu "natvrdo" zapnutou, je mu zobrazov? v p??ech, ?e cesta m?tatus zat?neschv?n?esty.
L?v?neji?t? nebo jinak nebezpe? cesta!
Cesta, kter?e horolezeckou ?nost?na? devastov?, hroz??z lezen? Typick?ro m???ovcov?blasti.
Sportovn?esta. Jedn?e o cestu s vy???bt?osti, kter?d lezce nevy?aduje zv?? psychickou odolnost, nebo? je zajist? kruhy nebo dobr??rodn?jist?m.
Klasick?esta. Takto jsou ozna?? cesty, jejich? p?en??v?dy p?? v??mistr?kter?oby.
Cesta, kterou jsou dot?y v?????n?evy (hn?a,rostliny apod.) ! P??kozen?roz?kutn?ebezpe?zav?cesty.
Cesta vhodn?ro horolezeck?ik. Jedn?e obvykle o lehkou, pevnou, zaji?t?u cestu s dobr??tupem do slan?. Z?ve??n? erozn?svahu nebo na lokalit?hr?n??stlin a tud?nehroz??? po?kozen???y pod p??ej?mi adepty ....
Boulder. Leze se bez lana, bez ji?t?, bez spolulezce, do 5 metr??k?/td>
Typick?p? ... "na ??", "na kl?, "uzel bomb? atd. Pozor, ne sp? jen " ... 2 metry nad kruh", ale p??d zem?? na vrchol !
Cesta zimn? charakteru, ledy, mixy.
Cesta, kter?en?vedena v ???kni?n?ydan?pr??i.
?? border= Cesta, na kter?e stal ??/td>